Brian P. Kemp
Governor
Christopher Nunn
Commissioner

NOTICE OF DCA WAIT LIST OPENING


» English Site - click here

You are required to notify DCA of any changes to your household size, income, assets, address, phone number, email address, or employment status within 30 days of the change. Use the Preliminary Application Update/Correction Request form to update or correct information. Click here to access the form. Submit the form to DCA, via email or fax, to the address or fax number shown at the top of the form.
» Sitio Español - haga clic aquí

Usted está obligado a notificar a DCA de cualquier cambio en el tamaño de su hogar, ingresos, activos, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, o el empleo de estado dentro de los 30 días del cambio. Utilice el formulario de Solicitud de Actualización de Aplicación/ Corrección preliminar para actualizar o corregir la información. Haga clic aquí para acceder al formulario. Envié el formulario de DCA, por correo o fax a la dirección o número de fax que aparece en la parte superior del formulario.
» 中文网站–点击这里

如果您需要更改家庭成员数量、收入、资产、地址、电话号码、电子邮件地址或就业状况等信息,请在 30 天内将所有更改通知 DCA。 请填写“初步申请更新/更正请求”表格更新或更正信息。 点击这里访问表格. 通过电子邮件或传真将表格提交到 DCA。表格上方提供了具体地址或传真号码。
» 한국어 사이트 – 여기를 클릭하세요

가구 규모, 소득, 자산, 주소, 전화 번호, 이메일 주소 또는 고용 상태가 변경 된 경우, 30 일 이내에 DCA에 알려야 합니다. 예비 신청서 업데이트/수정 요청 양식을 사용하여 정보를 업데이트하거나 수정하십시오. 클릭해서 양식사용. 양식 상단에 표시된 주소 또는 팩스 번호로 이메일이나 팩스를 통해서 DCA에 양식을 제출하십시오.
» Trang web tiếng Việt – nhấp vào đây

Quý vị phải thông báo cho DCA về mọi thay đổi đối với quy mô hộ gia đình, thu nhập, tài sản, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc tình trạng việc làm của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi. Sử dụng biểu mẫu Yêu Cầu Chỉnh Sửa/Cập Nhật Đơn Đăng Ký Sơ Bộ để cập nhật hoặc sửa thông tin. Nhấp vào đây để truy cập biểu mẫu. Gửi biểu mẫu đến DCA, qua email hoặc fax, đến địa chỉ hoặc số fax được hiển thị ở đầu biểu mẫu.