Brian P. Kemp
Governor
Christopher Nunn
Commissioner

THÔNG BÁO MỞ DANH SÁCH CHỜ CỦA DCA


Bộ Các Vấn Đề Cộng Đồng Georgia (DCA) hiện nay KHÔNG chấp nhận các Đơn Đăng Ký Sơ Bộ cho Chương Trình Phiếu Trợ Cấp Dựa Trên Dự Án (PBV) hoặc Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở (HCV). Tuy nhiên, hiệu lực thời hạn đăng ký sơ bộ 4/22/2021, 12:01am, của Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở sẽ bắt đầu và vẫn mở cho đến 4/26/2021, 11:59pm.

Bộ Các Vấn Đề Cộng Đồng Georgia cam kết khẳng định nhà ở công bằng hơn nữa bằng cách cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Bộ bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình, khuyết tật hoặc tuổi tác. Mọi cá nhân khuyết tật cần chỗ ở nên liên lạc với Điều Phối Viên Mục 504, Bộ Phận Hỗ Trợ Nhà Ở của DCA tại địa chỉ applygadca@dca.ga.gov hoặc gọi theo số 1-888-858-6085.