Brian P. Kemp
Governor
Christopher Nunn
Commissioner

THÔNG BÁO ĐÓNG DANH SÁCH CHỜ CỦA DCA


Bộ Các Vấn Đề Cộng Đồng Georgia (DCA) không còn tiếp nhận các đơn đăng ký vào danh sách các đơn đăng ký sơ bộ. DCA dự kiến sẽ đăng danh sách tất cả những người đã nộp đơn sơ bộ và được chọn vào danh sách chờ bốc thăm chậm nhất vào 5/26/2021.

Hãy chuẩn bị sẵn số xác nhận của quý vị để kiểm tra xem số của quý vị có được chọn vào (các) danh sách chờ bốc thăm không. Nếu quý vị không có số xác nhận, quý vị có thể gọi theo số 855-741-5177 để kiểm tra xem quý vị có được chọn vào danh sách chờ bốc thăm không. Nếu số xác nhận của quý vị được chọn cho (các) danh sách chờ bốc thăm, DCA sẽ liên lạc với quý vị bằng văn bản về các bước sẽ thực hiện tiếp theo.

Bộ Các Vấn Đề Cộng Đồng Georgia cam kết không ngừng thúc đẩy vấn đề công bằng về nhà ở bằng cách mang lại quyền tiếp cận bình đẳng cho tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Bộ bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình, khuyết tật hoặc tuổi tác. Mọi cá nhân khuyết tật cần chỗ ở nên liên lạc với Điều Phối Viên Mục 504, Bộ Phận Hỗ Trợ Nhà Ở của DCA tại địa chỉ applygadca@dca.ga.gov hoặc gọi theo số 1-888-858-6085.